OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁJAZDOV CESTOVNEJ AGENTÚRY INVIA.SK

INVIA.SK, s.r.o., cestovná agentúra, Dunajská 4, Bratislava 811 08, IČO: 35884797

Úvod

Cestovná agentúra INVIA.SK, s.r.o., (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu viac ako 10 rokov. Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako v poriadajúcej CK!

Objednávky

Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo (po odoslaní objednávky) na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu do databázy serveru. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.

Upozorňujeme, že při ponukách Last minute nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám upresní náš pracovník. Cena Dieťa je platná pre dieťa na 1.prístelke v doprovode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov CK.

Vybavovanie objednávok

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné - CA okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. Upozorňujeme, že hovory s pracovníkmi INVIA.SK môžu byť v rámci zlepšovania našich služieb monitorované.

Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď faxom, e-mailom, poštou alebo kuriérom a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Storno podmienky - viď bod VII. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Platba

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú čiastku, do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu "last moment" a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky alebo bankovým prevodom.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla právnu účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je INVIA.SK povinná akceptovať.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu a doručením objednávateľovi.

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

 • poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
 • poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
 • poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA)
 • poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu
 • pri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 1,5% z čiastky

 

Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a do zahraničia robíme iba výnimočne a poplatky hradí vždy zákazník.

Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie , prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybratej destinácie prechádzajú. Prípadné vízové formality si musia zaistiť sami ešte pred vycestovaním. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie INVIA.SK či CK žiadnu zodpovednosť.

Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií sa jedná o platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Taktiež je cestujúci povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii. Za neoverenie nenesie INVIA.SK žiadnu zodpovednosť.

Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom a napr. letenky môžu byť predané až priamo na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Storno podmienky

Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:

Až do okamžiku zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, či celej čistky – podľa storno podmienok danej CK. Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa zaslané na e-mailovú adresu odstupenie@invia.sk či na faxové číslo
+421 2 3221 0002 v čase pondelok – piatok 9:00 – 17:30 hod. alebo kedykoľvek doručené na niektorú z našich pobočiek.

Zároveň zašlite storno zakúpeného zájazdu/služby na emailovú adresu či faxové číslo organizátora zájazdu /CK/. Kontakty sú uvedené v každej cestovnej zmluve.

Reklamácie

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, poprípade naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail reklamace@dovolenka.sk alebo doporučene na adresu spoločnosti INVIA.SK, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava. INVIA.SK, s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto zaslaná usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané usporiadateľovi zájazdu. Vyjadrenie usporiadateľa k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

Spoločnosť INVIA.SK, s.r.o. (ďalej len ako "CA INVIA.SK, s.r.o.") ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Článok 2 - právna úprava

Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

Táto lehota je zachovaná taktiež pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA INVIA.SK, s.r.o. CA INVIA.SK, s.r.o. po obdržaní reklamácie túto najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej prijatia odošle či predá do usporiadajúcej cestovnej kancelárie k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej cestovnej kancelárie v súlade s ich reklamačným poriadkom.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste. Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifiká zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej cestovnej kancelárie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej cestovnej kancelárie, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla spoločnosti INVIA.SK, s.r.o., prípadne na adresu sídla organizujúcej CK.

Reklamáciu je taktiež možné poslať doporučene na adresu INVIA.SK, s.r.o., Dunajská 4, Bratislava, 811 08, na reklamačné oddelenie, alebo ju podať ústne do protokolu v ktorejkoľvek pobočke CA INVIA.SK, s.r.o. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný so zákazníkom reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a zástupcom CA INVIA.SK, s.r.o. a CA INVIA.SK,s.r.o. najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho spísania ho odošle alebo predá do usporiadajúcej cestovnej kancelárie k vybaveniu.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:

 • a) číslo cestovnej zmluvy,
 • b) dátum jej uzatvorenia,
 • c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,
 • d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,
 • e) čoho sa zákazník domáha? bezplatného odstránenia chyby, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranú zľavu z ceny chybne poskytnutej služby,
 • f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,
 • g) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutočný stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii rozhodnúť, pokiaľ požiadavka zákazníka vyhovuje. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na ďalšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 27. 4. 2011.

Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • zákazník zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo
 • zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná
 • zákazník viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie
 • zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

Osobné údaje

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb cestovnej agentúry INVIA.SK, s.r.o., sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť INVIA.SK, s.r.o. spracováva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania zákazníkom daného súhlasu. Ten má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne alebo e-mailom na udaje@invia.sk odvolať a INVIA.SK, s.r.o. údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Spoločnosť INVIA.SK, s.r.o. prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom spoločnosti INVIA.SK, s.r.o. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako INVIA.SK, s.r.o., bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti INVIA.SK, s.r.o. za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.

Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve našej spoločnosti.

Podľa zákona máte kedykoľvek právo písomne žiadať spoločnosť INVIA.SK s.r.o. o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spoločnosť INVIA.SK s.r.o. spracováva.

Recenzie

Každý klient je po návrate z cesty sprostredkovanej cestovnou agentúrou INVIA.SK, s.r.o. požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh dovolenky, jednotlivé služby INVIA.SK, s.r.o., usporiadateľa zájazdu, ubytovacieho zariadenia atď.

Odoslaním recenzie klient dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie na www stránkach prevádzkovaných cestovnou agentúrou INVIA.SK, s.r.o. prípadne dcérskymi spoločnosťami v zahraničí s uvedeným menom objednávateľa tejto cesty.

Čierna listina leteckých spoločností

Nariadenie ES č.2111/2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstvo uvádzajúceho leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania leteckej dopravy, ukladá cestovným agentúram povinnosť informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

Uvedený zoznam dopravcov ("Black List") nájdete na http://www.caa.sk/.


Výhody cestovania s Dovolenka.sk

 • Nájdeme a porovnáme Prejdeme za vás ihneď desiatky tisíc zájazdov a vyberieme ten najvýhodjenší
 • Nezaplatíte ani euro naviac Cenu zájazdu si v žiadnom prípade na úkor klienta nenavyšujeme

Novinky na Dovolenka.sk

 • V zime do exotiky alebo na hory

  9.11.2015 – Aj v zime môžete cestovať, s letom dovolenka nekončí. Je predsa toľko miest a toľko možností kam sa pozrieť. Navyše práve teraz vrcholia Last Minute zľavy do lákavej exotiky aj na lyžovanie v Alpách. Najlepšie ponuky na dovolenku v zime a veľké zľavy prebiehajú zrovna teraz, nenechajte si ich utiecť.

  Last Minute SAE
  Last Minute Rakúsko
  Last Minute Dominikánska republika
  Last Minute Taliansko

 • Last Minute - ceny padajú dole

  8.6.2015 – Šetríte si letnú dovolenku na poslednú chvíľu? Práve nastal čas. Ceny Last Minute zájazdov klesajú nízko, najlepšia doba na výber letnej dovolenky je v plnom prúde. Nájdite si svoju vysnívanú dovolenku, je na čase vyraziť a užiť si leto.

  Last Minute Grécko
  Last Minute Bulharsko
  Last Minute Turecko
  Last Minute Chorvátsko
  Last Minute Egypt

 • Leto nás už volá!

  19.3.2015 – Letné First Minute sú v plnom prúde, nájdite si ideálny zájazd do Grécka, Bulharska, Turecka alebo do Chorvátska presne pre vás. Vyberte si zo širokej ponuky First Minute včas, tešiť sa môžete na svoje obľúbené hotely a hlavne na teplo, slniečko a kúpanie.

  First Minute Grécko
  First Minute Turecko
  First Minute Bulharsko
  First Minute Španielsko

 • Zimné radovánky na snehu

  14.10.2014 – Snehová nádielka je snáď to najlepšie, ako si užiť tohtoročnú zimu. A poriadna lyžovačka sa bez nej jednoducho nezaobíde. Aj keď na našich horách a kopcoch to nie je vždy jednoduché, stále tu máme istotu u našich susedov.

  Vytiahnite lyže a teplo sa oblečte, pretože tohtoročná zima sa vám ukáže v pravej sile.

  Rakúsko
  Taliansko
  Francúzsko
  Švajčiarsko

 • Po prázdninách k moru alebo za exotikou

  10.9.2014 – Síce už máme po prázdninách a po lete, ale za teplým počasím a slnkom si môžete odskočiť aj do iných krajín. Zahrejte sa na Kanárskych ostrovoch, Kapverdských ostrovoch, v Španielsku, Tunisku alebo v Egypte.

  Za exotikou sa vydajte do Maroka, SAE, Thajska, na Srí Lanku, Kubu alebo do Dominikánskej republiky a budete sa mať ako v raji.

 • LAST MINUTE na leto

  5.5.2014 – Letné Last Minute zľavy práve odštartovali. Vyberte si zo širokej ponuky zájazdov na dovolenku pri mori za akčné last minute zľavy až 50 %. Za slnkom, za dobrou náladou, k priezračnému moru a za zábavou vyrazte s celou rodinou a tešte sa zo spoločných zážitkov.

  GRÉCKO >>
  BULHARSKO >>
  TURECKO >>
  TALIANSKO >>
  CHORVÁTSKO >>
  ŠPANIELSKO >>
  TUNISKO >>

Naši partneri

Loga našich partnerů

Ďalších 306 CK